Om VINK

VINK er Københavns Kommunes enhed for tidlig forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Vi arbejder med tre overordnede indsatsområder:

1) Målrettet forebyggende indsats i civilsamfundet gennem aktiviteter såsom medborgerskabsundervisning i udsatte byområder, dialog med forældre samt ungedialogindsats for forebyggelse af online-radikalisering.

2) Foregribende indsats i relation til risikomiljøer og radikaliseringstruede borgere, der blandt andet består af; mentor- og pårørendecoachforløb til radikaliseringstruede borgere og deres pårørende, opkvalificering af frontpersonale, rådgivning af professionelle og pårørende samt forebyggelse af rekruttering fra bandemiljøer til ekstremistiske miljøer (cross-over).

3) Indgribende indsats over for individer i ekstremistiske miljøer, der blandt andet består af indsatser for hjemvendte fra konfliktzoner og deres familier samt exitindsatser og mentorforløb for individer, der er i kontakt med ekstremistiske miljøer.  

KØBENHAVNS KOMMUNES KOORDINERINGSENHED
Københavns Kommune har i 2016 etableret en tværgående Koordineringsenhed, som koordinerer indkomne bekymringer om radikalisering i København. Koordineringsenheden består af SSP København, Socialforvaltningen, Den Kriminalpræventive Sektion i Københavns Politi (DKS), Kriminalforsorgen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

VINK er ansvarlig for at sekretariatsbetjene Koordineringsenheden og koordinere videreudviklingen af et effektivt samarbejde om enkeltsager på tværs af myndigheder i enheden.

Du kan læse mere om Koordineringsenhedens parter her

ARBEJDSGANG I KOORDINERINGSENHEDEN
Når VINK modtager en bekymringshenvendelse om en borger, der bor i Københavns Kommune, bliver den behandlet i Københavns Kommunes Koordineringsenhed, der svarer til Infohus Kommune i resten af landet. Koordineringsenhedens parter vil hver især undersøge i egne registre, om de har oplysninger om borgeren. Oplysninger, der er relevante for at vurdere borgerens radikaliseringsrisiko og beskyttelsesfaktorer, vil herefter blive diskuteret på Koordineringsenhedens næstkommende møde, som afholdes hver 14. dag. Ud fra en tværfaglig vurdering af borgerens situation vil den samlede Koordineringsenhed beslutte, om der skal afholdes en samtale med borgeren for at drøfte bekymringen og borgerens trivsel. Hvis borgeren ønsker det og har et behov, kan Koordineringsenheden iværksætte et individuelt forløb tilpasset borgeren. 

VINKS SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET
Som led i VINKs forebyggende indsats i civilsamfundet samarbejder VINK med en række civilsamfundsaktører.

Civilsamfundet spiller en vigtig rolle i at tilbyde unge stærke fællesskaber, som rummer mangfoldighed, tolerance og respekt for forskellighed, og kan give unge kompetencer til at indgå aktivt i samfundet.

VINK samarbejder blandt andet med en række moskebestyrelser om at kapacitetsopbygge moskéerne. Ad den vej kan vi støtte moskéerne til at opbygge positive og inkluderende fællesskaber for de unge og voksne i byen. 

I Københavns Kommunes Medborgerforum mødes repræsentanter fra civilsamfundet og debatterer forebyggelse af radikalisering, diskrimination og social kontrol gennem samarbejde med foreninger og organisationer. Medlemmerne er praktikere med viden om lokalområder og udsatte borgere. Møderne i Medborgerforum afholdes tre gange årligt.
Læs mere om Medborgerforum 

Som forudsætning for, at der kan indgås samarbejde med Københavns Kommune om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, skal samarbejdspartneren tilslutte sig kommunens Charter for Demokratiske Værdier.
Læs mere om Charteret for Demokratiske Værdier